آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اعتصاب غیررسمی


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
اعتصاب غیررسمی

واژه انگلیسی
Unofficial strike

توضیحات
اعتصابی که با خشونت توأم بوده و رسماً اعلام نشده و مراحل قانونی آن طی نگردیده باشد. به این اعتصاب، اعتصاب غیرمجاز یا غیرقانونی (wildcat strike) نیز می‌گویند.