آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کارمند فسیل، کارمند بی‌تحرک، کارمند ثابت‌قدم


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
کارمند فسیل، کارمند بی‌تحرک، کارمند ثابت‌قدم

واژه انگلیسی
Sticker

توضیحات
ـ کارمندی که حاضر به قبول پیشنهاد ترفیع نیست. ـ فردی که توقف در وضع فعلی را به ارتقاء ترجیح می‌دهد.