آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کارگزار تخصصی، کارگزار متخصص، کار اختصاصی، دلال اختصاصی، کارشناس متخصص


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
کارگزار تخصصی، کارگزار متخصص، کار اختصاصی، دلال اختصاصی، کارشناس متخصص

واژه انگلیسی
Cialist

توضیحات
ـ کسی که در یک رشته کاری تخصص دارد. ـ کارگزار متخصص بورس که سهام خاصی معامله می‌کند.