آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سند منبع، اصل سند، مدرک اولیه، سند اولیه، مدرک مأخذ


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
سند منبع، اصل سند، مدرک اولیه، سند اولیه، مدرک مأخذ

واژه انگلیسی
Source document

توضیحات
فرمی که داده‌های قابل پردازش از آن استخراج می‌شود و در نهایت به‌وسیله کامپیوتر، مورد پردازش قرار می‌گیرد.