آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بیکاری موسمی، بیکاری فصلی


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
بیکاری موسمی، بیکاری فصلی

واژه انگلیسی
Seasonal unemployment

توضیحات
بیکاری فصلی ناشی از نوسانات تقاضائی است که به‌طور نامنظم در زمان معینی از سال ایجاد می‌گردد، مانند فعالیت‌های کشاورزی که تحت تأثیر تحولات فصلی قرار دارند و صنایع ساختمانی که در زمستان و فصول بارندگی فعالیت کمتری دارند.