آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بازی دادن بازار، ترقی دادن قیمت‌ها در بازار، احتکار کردن اجناس (بازار)، بازار را با پشت هم‌اندازی اداره کردن، ترقی کردن قیمت به‌وسیله احتکار کالا


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
بازی دادن بازار، ترقی دادن قیمت‌ها در بازار، احتکار کردن اجناس (بازار)، بازار را با پشت هم‌اندازی اداره کردن، ترقی کردن قیمت به‌وسیله احتکار کالا

واژه انگلیسی
Rig the market ,to

توضیحات