آفتاب

واژه نامه های آفتاب

افزایش، رشد پیوسته، به‌هم پیوستگی، اتحاد، یكپارچگی، (حق.) افزایش بهای اموال، افزایش میزان ارث.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
افزایش، رشد پیوسته، به‌هم پیوستگی، اتحاد، یكپارچگی، (حق.) افزایش بهای اموال، افزایش میزان ارث.

واژه انگلیسی
Accretion

توضیحات