آفتاب

واژه نامه های آفتاب

(.vi &.vt): شمردن، حساب كردن، محاسبه نمودن، (حق) حساب پس دادن، ذكر علت كردن، دلیل موجه اقامه كردن(با for)، تخمین زدن، دانستن، نقل كردن(.n) حساب، صورت حساب، گزارش، بیان علت، سبب.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
(.vi &.vt): شمردن، حساب كردن، محاسبه نمودن، (حق) حساب پس دادن، ذكر علت كردن، دلیل موجه اقامه كردن(با for)، تخمین زدن، دانستن، نقل كردن(.n) حساب، صورت حساب، گزارش، بیان علت، سبب.

واژه انگلیسی
Account

توضیحات