آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مخاطب ساختن، مواجه شدن(با)، نزدیك شدن(به‌هر منظوری)،مشتری جلب كردن(زنان بدكاردر خیابان)، نزدیك كشیدن، در امتداد چیزی حركت كردن(مثل كشتی).


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
مخاطب ساختن، مواجه شدن(با)، نزدیك شدن(به‌هر منظوری)،مشتری جلب كردن(زنان بدكاردر خیابان)، نزدیك كشیدن، در امتداد چیزی حركت كردن(مثل كشتی).

واژه انگلیسی
Accost

توضیحات