آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بنابراین، از این‌رو، از همان قرار، بر طبق آن، نتیجتاً، بالنتیجه.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
بنابراین، از این‌رو، از همان قرار، بر طبق آن، نتیجتاً، بالنتیجه.

واژه انگلیسی
Accordingly

توضیحات