آفتاب

واژه نامه های آفتاب

با تكیه تلفظ كردن، تكیه دادن، تاكید كردن، اهمیت دادن، برجسته نمودن.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
با تكیه تلفظ كردن، تكیه دادن، تاكید كردن، اهمیت دادن، برجسته نمودن.

واژه انگلیسی
Accentuate

توضیحات