آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تكیه‌دار، لهجه‌ای، مربوط به تكیه صدا، دارای تأكید، مؤكد، مشدد.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
تكیه‌دار، لهجه‌ای، مربوط به تكیه صدا، دارای تأكید، مؤكد، مشدد.

واژه انگلیسی
Accentual

توضیحات