آفتاب

واژه نامه های آفتاب

(مو.) یكی از علائم تكیه در موسیقی، علامتی كه پس از یك نت قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد كه نت در چه گامی قرار دارد.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
(مو.) یكی از علائم تكیه در موسیقی، علامتی كه پس از یك نت قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد كه نت در چه گامی قرار دارد.

واژه انگلیسی
Accent mark

توضیحات