آفتاب

واژه نامه های آفتاب

(.n) :تكیه صدا، علامت تكیه صدا (بدین شكل ')، لهجه، طرز قرائت، تلفظ، قوت، تأكید، تشدید، (در شعر) مد (madd)، صدا یا آهنگ اكسان (فرانسه)، (.vt) :با تكیه تلفظ كردن، تكیه دادن، تأكید كردن، اهمیت دادن.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
(.n) :تكیه صدا، علامت تكیه صدا (بدین شكل ')، لهجه، طرز قرائت، تلفظ، قوت، تأكید، تشدید، (در شعر) مد (madd)، صدا یا آهنگ اكسان (فرانسه)، (.vt) :با تكیه تلفظ كردن، تكیه دادن، تأكید كردن، اهمیت دادن.

واژه انگلیسی
Accent

توضیحات