آفتاب

واژه نامه های آفتاب

عضو فرهنگستان، عضو انجمن علمی، عضو دانشكده یا دانشگاه، عضو آكادمی.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
عضو فرهنگستان، عضو انجمن علمی، عضو دانشكده یا دانشگاه، عضو آكادمی.

واژه انگلیسی
Academian

توضیحات