آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پیشوندی است برابر -ad لاتین كه قبل از c و q به این‌صورت در می‌آید مثل (ACcept) كه از (ADceptare) گرفته شده است، و نیز پسوندی است لاتینی یا یونانی معادل ie- مانند (maniac)، مخفف اصطلاح شیمیایی alicycli c می‌باشد.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
پیشوندی است برابر -ad لاتین كه قبل از c و q به این‌صورت در می‌آید مثل (ACcept) كه از (ADceptare) گرفته شده است، و نیز پسوندی است لاتینی یا یونانی معادل ie- مانند (maniac)، مخفف اصطلاح شیمیایی alicycli c می‌باشد.

واژه انگلیسی
Ac

توضیحات