آفتاب

واژه نامه های آفتاب

كنار، طرف، مرز، حد، (در پل سازی)نیم پایه، پایه جناحی، پشت بند دیوار، بست دیوار، نزدیكی، مجاورت، اتصال.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
كنار، طرف، مرز، حد، (در پل سازی)نیم پایه، پایه جناحی، پشت بند دیوار، بست دیوار، نزدیكی، مجاورت، اتصال.

واژه انگلیسی
Abutment

توضیحات