آفتاب

واژه نامه های آفتاب

(.n) :سوء استفاده، سوء استعمال، شیادی، فریب، دشنام، فحش، بد زبانی، تجاوز به عصمت، تهمت، تعدی، (.adj) :ناسزاوار، زبان دراز، بدزبان، توهین‌آمیز.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
(.n) :سوء استفاده، سوء استعمال، شیادی، فریب، دشنام، فحش، بد زبانی، تجاوز به عصمت، تهمت، تعدی، (.adj) :ناسزاوار، زبان دراز، بدزبان، توهین‌آمیز.

واژه انگلیسی
Abusive

توضیحات