آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بد بكار بردن، بد استعمال كردن، سوءاستفاده كردن از، ضایع كردن، بدرفتاری كردن نسبت به، تجاوز به حقوق كسی كردن، به زنی تجاوز كردن، ننگین كردن.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
بد بكار بردن، بد استعمال كردن، سوءاستفاده كردن از، ضایع كردن، بدرفتاری كردن نسبت به، تجاوز به حقوق كسی كردن، به زنی تجاوز كردن، ننگین كردن.

واژه انگلیسی
Abuse

توضیحات