آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خاصیت دركشی یا درآشامی، جذب، فروبری، تحلیل، قابلیت جذب، قدرت جذب.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
خاصیت دركشی یا درآشامی، جذب، فروبری، تحلیل، قابلیت جذب، قدرت جذب.

واژه انگلیسی
Absorbency

توضیحات