آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مطلق، غیر مشروط، مستقل، استبدادی، خودرأی، كامل، قطعی، خالص، آزاد از قیود فكری، غیر مقید، مجرد، (در هندسه فضایی اقلیدس)دایره نامحدود.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
مطلق، غیر مشروط، مستقل، استبدادی، خودرأی، كامل، قطعی، خالص، آزاد از قیود فكری، غیر مقید، مجرد، (در هندسه فضایی اقلیدس)دایره نامحدود.

واژه انگلیسی
Absolute

توضیحات