آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تند، پرتگاه‌دار، سراشیبی، ناگهان، ناگهانی، بی‌خبر، درشت، جداكردن.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
تند، پرتگاه‌دار، سراشیبی، ناگهان، ناگهانی، بی‌خبر، درشت، جداكردن.

واژه انگلیسی
Abrupt

توضیحات