آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منسوخ، از میان برده، ملغی، ازمیان بردن، باطل كردن، منسوخ كردن، لغو كردن.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
منسوخ، از میان برده، ملغی، ازمیان بردن، باطل كردن، منسوخ كردن، لغو كردن.

واژه انگلیسی
Abrogate

توضیحات