آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پهن، گسترش یافته، وسیع، خارج، بیرون، خارج از كشور، بیگانه، ممالك بیگانه.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
پهن، گسترش یافته، وسیع، خارج، بیرون، خارج از كشور، بیگانه، ممالك بیگانه.

واژه انگلیسی
Abroad

توضیحات