آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بیوپسی، بافت‌برداری


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
بیوپسی، بافت‌برداری

واژه انگلیسی
Biopsy

توضیحات
مشاهده و معاینه بافت‌هائی که در حال زنده بودن موجود زنده‌ای از بدن برداشته‌اند که گاهی برحسب وسایل برداشت یا محل و نوع بافت برداشته شده با عناوینی از قبیل بیوپسی گردنی (cervical biopsy)، بیوپسی برشی کامل (excision biopsy)، بیوپسی کبدی (liver biopsy)، بیوپسی سوزنی (needle biopsy) و بیوپسی جناغی (sternal biopsy) نامیده می‌شود.