آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تن‌بار، جسم‌بار


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
تن‌بار، جسم‌بار

واژه انگلیسی
Barr body

توضیحات
کروموزوم جنسی که در یاخته‌های جنس ماده در حالت عادی مشاهده می‌شود و باقیمانده کروموزوم، غیرفعال تلقی می‌گردد.