آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سولفات باریوم


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سولفات باریوم

واژه انگلیسی
Barium sulfate

توضیحات
گردی است نرم، سفید و سنگین به فرمول BaSo۴ که در آزمایش‌های پرتونگاری و پرتوبینی دستگاه گوارش به‌عنوان ماده حاجب به‌کار می‌رود.