آفتاب

واژه نامه های آفتاب

باربوتاژ


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
باربوتاژ

واژه انگلیسی
Barbotage

توضیحات
تزریق و پس کشیدن مایع به‌طور تناوبی و مکرر به‌وسیله سرنگ، مانند آنچه در شستشوی معده یا استعمال یک داروی بی‌هوشی‌آور در فضای زیر عنکبوتیه انجام می‌شود (روش بی‌حسی نخاعی که در آن مقدار کمی از ماده بی‌حس‌کننده را در فضای زیر عنکبویته تزریق کرده، سنبه سرنگ را پس می‌کشند تا مقداری از مایع نخاع به درون سرنگ آید و با ماده بی‌حس‌کننده مخلوط شود؛ سپس مقداری از این مخلوط را تزریق کرده، باز مایع نخاعی را درون سرنگ می‌کشند و این عمل چندبار تکرار می‌شود تا همه ماده بی‌حس‌کننده داخل شود).