آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آتاکسی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
آتاکسی

واژه انگلیسی
Ataxia

توضیحات
ناهماهنگی و بی‌نظمی در حرکات عضلات که ناشی از کمی قدرت بیمار در کنترل آنها است، ناهماهنگی حرکات عضلات بدون اینکه ناکاری (apraxia)، نیمه فلجی، سفتی یا حالت اسپاسمی یا حرکت غیرارادی در کار باشد.