آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ معدی ـ چادرینه‌ای چپ


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ معدی ـ چادرینه‌ای چپ

واژه انگلیسی
Gastro - oental arterio, left

توضیحات
[gastro-omentalis sinistra] خاستگاه: سرخرگ طحالی شاخه‌ها: شاخه‌های معدی و چادرینه‌ای پراکندگی و اختتام: معده و چادرینه بزرگ