آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ معدی ـ دوازدهه‌ای


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ معدی ـ دوازدهه‌ای

واژه انگلیسی
Gastroduodenal arterio

توضیحات
[arterio gastroduodenalis] خاستگاه: سرخرگ کبدی مشترک شاخه‌ها: سرخرگ‌های لوزالمعده‌ای ـ دوازده‌ای بالائی و معدی ـ چادرینه‌ای (gastro - omental) پراکندگی و اختتام: معده، دوازدهه، لوزالمعده، چادرینه بزرگ.