آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کج‌بینی، ناقرینه دیدن، کژبینی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
کج‌بینی، ناقرینه دیدن، کژبینی

واژه انگلیسی
Anorthopia

توضیحات
نوعی نقص بینائی که در آن خطوط مستقیم کج دیده می‌شوند. درک تقارون و محرک‌های متوازی نیز مختل می‌گردد.