آفتاب

واژه نامه های آفتاب

هماهنگی بینائی - حرکتی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
هماهنگی بینائی - حرکتی

واژه انگلیسی
Visual - motor coordination

توضیحات
هماهنگی و همساز نمودن حرکات چشم را با حرکات بدنی نظیر دست و پا ، هماهنگی بینائی - حرکتی گویند.