آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دیداری - حرکتی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
دیداری - حرکتی

واژه انگلیسی
Visual - motor

توضیحات
مربوط به یا مشخص‌ کننده پاسخ‌های حرکتی که با تحریک بینائی هماهنگی هستند.