آفتاب

واژه نامه های آفتاب

۱.دید ، بینائی ۲. پنداره


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
۱.دید ، بینائی ۲. پنداره

واژه انگلیسی
Vision

توضیحات
۱. فرایند دیدن یا تجربه ادراکی دیدن یا حس بینائی ۲. پنداره عبارت است از ترسیم و نگارش "آنچه باید باشد" و " آنچه می‌تواند باشد" پنداره تصویر روشنی از آینده که به نگارش درآمده و برنامه‌ریزان استراتژیک انتظار دارند جامعه محلی ، اجتماع و سازمان ایشان به ‌آن صورت باشد.