آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فضیلت ، تقوا


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
فضیلت ، تقوا

واژه انگلیسی
Virtue

توضیحات
۱. هر صفتی که موجب مزیت معنوی دارنده آن بشود. فضیلت ‌داشتن ، تطابق رفتار و سیاست و زندگی انسان است با اصول اخلاقی ، فضایل ، هنجارها ، یا کردادهائی هستند که برای پیروی از اصول اخلاقی کسب شده‌اند. ۲. ضمیر بیدار به‌حق و نگهداری حریم است و اثر آن هماهنگی قوای نفسانی و ظهور فضایل خلقی مانند عدالت و پاکدامنی و شجاعت می‌باشد. ۳. استعداد دائم برای رفتار خیر. شرط فضیلت آن است که در زندگی اجتماعی تحقق یابد. زیرا زندگی‌ کردن دور از مردم ، فضیلت به‌وجود نمی‌آورد. به‌نظر افلاطون ، فضایل نسبت به طبقات جامعه متفاوت است. اگر عفت فضیلت کارگران و شجاعت فضیلت سپاهان و حکمت فضیلت فرانروایان.باشد ، چنین جامعه با فضیلتی یک جامعه عادل است که تمام فضیلت‌های بشری در یک حالت منسجم و متوازن در آن تحقق پیدا کرده است. ۴. گرایش کلی برای رفتار کردن به‌گونه‌ای که مطابق اصول اخلاقی جامعه است.