آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خشونت ، شدت‌عمل


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
خشونت ، شدت‌عمل

واژه انگلیسی
Violence

توضیحات
کسی که به‌طور خشن ، خطرناک ، شدید و بیرحمانه با کسی یا چیزی رفتار یا عمل نماید. شدت عملی که انسان مرتکب می‌شود ، چه در جنگ ، آدم‌کشی ، تجاوز به عنف ، یا هر رفتار خشن دیگر بازتابی از حس پرخاشگری است.