آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مقیاس بلوغ اجتماعی وایلند


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
مقیاس بلوغ اجتماعی وایلند

واژه انگلیسی
Vineland social manturity scale

توضیحات
مقیاس فوق ، رشد اجتماعی افراد انسانی را از تولد تا سن ۲۵‌ سالگی بیان می‌کند و با میزان توانائی فرد دربر آوردن نیازهای عملی خود و قبول مسئولیت سر و کار دارد. مقیاس فوق از ۱۱۷ ماده تشکیل شده است و ماده‌های مقیاس را می‌توان به هشت طبقه تقسیم کرد. خودیاری عمومی ، خودیاری در غذا خوردن ، خودیاری در لباس‌ پوشیدن. خودفرمانی ، اشتغال ، ارتباط زبانی ، جابه‌جائی و اجتماعی ‌شدن. با نمره‌هائی که فرد بر روی این مقیاس به‌دست می‌آورد سن اجتماع و بهره اجتماعی را حساب می‌کنند. این آزمون با مصاحبه صورت می‌گیرد و پاسخ‌های شخص براساس هنجارهای ثابت خاص سنین مختلف ارزیابی می‌شود.