آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کوشش و خطای نمودی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
کوشش و خطای نمودی

واژه انگلیسی
Vicarious trail and error

توضیحات
- فرایند روانی یا تفکر پیشاپیش برای تصمیم‌گیری درباره اقدامی که باید صورت بگیرد. در بازی‌هائی مثل شطرنج بازیکنان غالباً اقدام به آزمایش و خطای نمادی می‌کنند. این اصطلاح در مورد حیوانات آزمایشگاهی زیاد به‌کار می‌رود که در مقابل وضعیت دوگزینه‌ای هر یک را مکرراً مورد دقت یا مشاهده قرار داده و بالاخره یکی را انتخاب می‌کنند. - در نظریه تولمن (Tolman, E.C) مکث حیوان در نقطه انتخاب در موقعیت یادگیری (ماز) به‌ طوری که گوئی دارد راه‌‌‌‌‌های مختلف را در پیش خود سبک و سنگین می‌کند.