آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تقویت جانشینی ، تقویت مشاهده‌ای


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تقویت جانشینی ، تقویت مشاهده‌ای

واژه انگلیسی
Vicarious reinforcement

توضیحات
- فرایند تشدید یک پاسخ با واداشتن کسی به مشاهده فردی دیگر که آن پاسخ را ابراز نموده و تقویت می‌شود. - فرایندی که توسط آن مشاهدهٔ رفتار شخص دیگری که تقویت دریافت می‌کند سبب افزایش احتمال رفتار مشابه آن رفتار در شخص مشاهده‌ کننده می‌شود.