آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تنبیه جانشینی


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
تنبیه جانشینی

واژه انگلیسی
Vicarious punishment

توضیحات
فرایندی که توسط آن مشاهدهٔ رفتار شخص دیگری که تنبیه می‌شود احتمال اینکه مشاهد‌ه ‌کننده رفتاری شبیه رفتار او را انجام دهد کاهش می‌یابد.