آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نمره z ، نمره معیار


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
نمره z ، نمره معیار

واژه انگلیسی
Z-score

توضیحات
نمره z یک شکل معمول در نمره‌ میزان‌ شده است. این نمره تعداد انحراف معیارهائی را که یک نمره از میانگین متفاوت است ، نشان می‌دهد. این نمره امکان مقایسه نمراتی راکه در واحدهای مقیاس گوناگون اندازه‌گیری شده‌اند فراهم می‌کند. فرمول آن چنین است: Z = X - M / S نمره خام آزمودنی: X میانگین: M انحراف استاندارد: S