آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ناحیه


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
ناحیه

واژه انگلیسی
Zone

توضیحات
این مفهوم که در نشان ‌دادن تقسیمات بزرگ کمربندی کرهٔ زمین به‌کار می‌رود. در معنای هر منطقه جغرافیائی نیز که دارای حدودی نسبتاً دقیق باشد و یا هر مجموعه از مناطقی که دارای ویژگی‌های مشترک بوده و قابل تمیز از یکدیگر هستند ، به‌کار می‌آید از این‌رو است که سخن از ناحیه شهری ، روستائی ، حومهٔ شهری ، ناحیه بزرگی شهری ، ناحیه ساخته ‌شده و یا نواحی خاص گذران اوقات فراغت ، به‌میان می‌آید.