آفتاب

واژه نامه های آفتاب

صفر کردن


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
صفر کردن

واژه انگلیسی
Zeroize

توضیحات
مطمئن‌ شدن از اینکه مرکز ذخیرهٔ یک کامپیوتر مکانیکی یا الکترونیکی پیش از کار کردن بر روی رقم صفر تنظیم شده است.