آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رشد صفر جمعیت


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
رشد صفر جمعیت

واژه انگلیسی
Zero population growh

توضیحات
به‌ وضعیتی اطلاق می‌شود که جمعیت یک کشور یا یک منطقه تقریباً ثابت بماند. بدین معنی که موالید و مهاجرت به کشور با مرگ و میر و مهاجرت از آن برابر باشد.