آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ذن-بودیسم


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
ذن-بودیسم

واژه انگلیسی
Zen Buddhism

توضیحات
از مکاتب بودائی که بر "آرامش روانی" با هدف رسیدن به حالت متعالی (satori) جائی که شخص طبیعت واقعی و تحلیل ‌نشده هر چیز را ، وراء آگاهی بهنجار و منطقی "معمول" در می‌یابد ، تأکید می‌نماید.