آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کنترل پیوسته


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
کنترل پیوسته

واژه انگلیسی
Yoked control

توضیحات
یک روش کنترل تجربی که در آن دو آزمودنی ، یکی آزمایشی و دیگری شاهد ، به‌گونه‌ای به‌هم پیوند داده می‌شوند که هر وقت فرد تحت آزمایش تنبیه یا تقویتی دریافت کند ، همان تنبیه یا تقویت در مورد شاهد نیز اجراء می‌شود. زمان و دفعات کلی تنبیه و تشویق برای هر دو آزمودنی یکی است اما اجزاء آن مشروط به رفتار فرد تحت آزمایش است.