آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سؤال بله-خیر


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
سؤال بله-خیر

واژه انگلیسی
Yes-no question

توضیحات
سؤالی که پاسخ "بله" یا "خیر" را ایجاب می‌کند و دانش‌آموز باید درستی یا نادرستی آن را مشخص کند.