آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آرزو


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
آرزو

واژه انگلیسی
Wish

توضیحات
- آنچه یک فرد یا گروه مایل است تحقق یابد. آرزو ممکن است متکی بر واقعیت در رابطه با یک ارزش باشد. - خواسته یا اشتیاق خودآگاه یا ناخودآگاه غالباً بدون کوشش آشکار ، برای به‌دست آوردن شیء یا مطلوب است.