آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ارده ، میل


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
ارده ، میل

واژه انگلیسی
Will

توضیحات
۱. اراده استعداد ذهنی است که فرد را به‌ انتخاب آگاهانه قادر می‌سازد. انتخاب از میان چند چیز ، دست‌زدن به اقدام مثبت ، یا اقدام بازدارنده همگی قدرت‌هائی هستند که به‌طور سنتی به اراده مربوط دانسته می‌شوند. - استعداد فعالیت ارادی یا توانائی درونی و شخصی برای تعیین آزادانه عمل یا گزینه ۲. کل خود (self) فعال یا تمامیت شخص ۳. اراده در نظر فلاسفه دارای چندین معنی است الف) اراده عبارت از اشتیاق انسان است به انجام کار ، به‌نحوی که کار بر او عرضه شود ب) اراده نیروئی است که مبدأ شوق است و بعد از فعل قرار دارد ج) اراده عبارت از اندیشه سود ، یا گمان‌ بردن درباره سود است. گویند اراده به این معنی ، میلی است که در پی سود و فایده است د) اراده صفتی است که برای موجود زنده حالتی را ایجاد می‌کند که تحت تأثیر آن ، فعلی از میان افعال برگزیده و اجرا می‌گردد.